Regulamin

REGULAMIN dla osób korzystających z Pływalni „DELFIN” w Krapkowicach


I. CZĘŚĆ OGÓLNA

 1. Pływalnia DELFIN jest obiektem Gminy Krapkowice.
 2. Pływalnia czynna jest godnie z harmonogramem umieszczonym na stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń.
 3. Pływalnia jest zamknięta lub ma zmienione godziny otwarcia:
  a. w dniach organizacji imprez sportowych lub rekreacyjnych (ogłaszanych na tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej pływalni),
  b. w niektórych dniach świątecznych (wyszczególnionych na tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej pływalni),
  c. w dniach wystąpienia ewentualnych awarii oraz przerw konserwacyjno-remontowych.
 4. Przed wejściem na teren hali basenowej oraz rozpoczęciem korzystania z jej urządzeń należy zapoznać się z niniejszym regulaminem oraz instrukcjami użytkowania atrakcji basenowych oraz stosować się do nich w czasie pobytu na terenie hali basenowej.
 5. Wstęp na pływalnię dozwolony jest osobom posiadającym ważną kartę wstępu, karnet lub bilet zgodnie z obowiązującym cennikiem.
 6. Uznaje się, że każda osoba przed zakupieniem karty wstępu (biletu) zapoznała się z postanowieniami niniejszego regulaminu i zobowiązała się do jego przestrzegania.
 7. Osoby naruszające porządek lub przepisy niniejszego regulaminu będą usunięte z obiektu.
 8. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie obiektu zobowiązane są do bezzwłocznego podporządkowania się ogłaszanym komunikatom.
 9. Na terenie obiektu obowiązuje zakaz:
  a. palenia tytoniu i spożywania środków odurzających,
  b. spożywania artykułów żywnościowych na terenie całego obiektu poza miejscami do tego przeznaczonymi (kawiarnia),
  c. wprowadzania i przebywania zwierząt,
  d. wnoszenia ostrych narzędzi oraz przedmiotów niebezpiecznych,
  e. prowadzenia działalności komercyjnej i akwizycyjnej bez uzyskania uprzednio pisemnej zgody zarządcy obiektu jak też posiadania stosownych pozwoleń w tym zakresie.
 10. Zabrania się wstępu na teren hali basenowej osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających,
 11. Wszystkie urządzenia udostępnione klientom Pływalni posiadają wymagane atesty oraz zapewniają bezpieczne ich użytkowanie pod warunkiem stosowania się do regulaminów.
 12. Użytkownikom Pływalni zaleca się nie zabieranie na teren obiektu wartościowych przedmiotów ze względu na ryzyko kradzieży lub zagubienia.


II.ZASADY KORZYSTANIA Z BASENU

 1. Przed wejściem do tzw. strefy mokrej użytkownicy zobowiązani są do zmiany obuwia na czyste obuwie plażowe (klapki).
 2. Przed wejściem na halę basenową wszyscy zobowiązani są do kąpieli pod prysznicem z użyciem środków myjących.
 3. Na hali basenowej obowiązuje:
  a. kobiety – strój kąpielowy jedno lub dwuczęściowy,
  b. mężczyźni – kąpielówki lub spodenki bez kieszeni (przylegające do ciała).
 4. Zaleca się używanie czepków.
 5. Dzieci do lat 3 mogą korzystać z obiektu tylko w specjalnych pielucho-majtkach.
 6. Dzieci do lat 7 mogą korzystać z basenu tylko pod opieką osób dorosłych.
 7. Na teren hali basenowej zakazany jest wstęp osobom nietrzeźwym lub pod wpływem środków odurzających oraz osobom z przeciwwskazaniami lekarskimi, chorym na choroby, które mogą być niebezpieczne dla innych użytkowników oraz z plastrami opatrunkowymi i z bandażami.
 8. Kierownictwu obiektu i obsłudze przysługuje prawo sprawdzenia stanu trzeźwości osób wchodzących lub przebywających na terenie obiektu. Odmowa poddania się testowi skutkować będzie wydaleniem z obiektu.
 9. Wszelkie skaleczenia, urazy oraz dostrzeżone niebezpieczeństwa i nieprawidłowości należy zgłaszać niezwłocznie ratownikowi.
 10. Grupy zorganizowane muszą mieć co najmniej jednego opiekuna na 15 uczestników, który odpowiada za swoich podopiecznych przez cały czas przebywania na terenie obiektu.
 11. Na jednym torze może przebywać jednocześnie maksymalnie 8 osób.
 12. Zajęcia na pływalni odbywają się wyłącznie w obecności ratowników WOPR.
 13. Na halach basenowych kategorycznie zabrania się:
  a. pozostawiania małych dzieci bez opieki
  b. biegania po płycie basenu,
  c. skoków do wody (z wyłączeniem treningu pływackiego),
  d. wnoszenia przedmiotów szklanych,
  e. załatwiania potrzeb fizjologicznych w wodzie,
  f. pływania w okularach optycznych i szkłach kontaktowych
  g. posiadania w wodzie ostrych przedmiotów (zegarków, bransoletek i innej biżuterii lub dewocjonaliów)
  h. utrudniania pływania innym korzystającym z pływalni
  i. spożywania żywności oraz żucia gumy,
  j. używania przyniesionego sprzętu pływającego pontonów, materaców,
 14. W razie niebezpieczeństwa ratownik może nakazać kąpiącym się natychmiastowe wyjście z wody wraz z opuszczeniem obiektu włącznie.
 15. Wszyscy znajdujący się na terenie hal basenowych muszą podporządkować się nakazom ratowników  pełniących dyżur.

III. ODPŁATNOŚĆ

 1. Opłata za wstęp pobierana jest za jedną godzinę, według cennika..
 2. Po otrzymaniu zegarka przy kasie pierwsze 10min jest bezpłatne, kolejne 60min naliczone zgodnie z cennikiem. Po upływie tego czasu pobiera się opłatę naliczaną minutowo proporcjonalnie do ceny biletu.
 3. Faktury za usługi świadczone przez Pływalnię można otrzymać jedynie na podstawie przedłożonych paragonów fiskalnych, do 7 dni od daty sprzedaży.
 4. W przypadku zgubienia lub uszkodzenia paska z kluczykiem użytkownik obowiązany jest uregulować należność w wysokości 50 zł.

IV.ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Za zniszczenia elementów wyposażenia obiektu, a także zniszczenie, uszkodzenie lub zagubienie przedmiotów przekazanych do używania obowiązuje odpłatność w pełnej wysokości wartości szkody.
 2. Pływalnia nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy, w tym w szczególności rzeczy wartościowe, zagubione na terenie obiektu, które nie zostały zdeponowane w wyznaczonych do tego miejscach.
 3. Pływalnia nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie strojów kąpielowych na hali basenowej.
 4. Pływalnia nie odpowiada za wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem niniejszego regulaminu,   instrukcji korzystania z atrakcji wodnych i wskazań obsługi.
 5. Nieznajomość regulaminu oraz instrukcji użytkowania sauny, jacuzzi, zjeżdżalni nie zwalnia z odpowiedzialności za nieprawidłowe użytkowanie basenu i jego urządzeń.

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PŁYWALNI PRZEZ GRUPY ZORGANIZOWANE            Opiekun grupy

 1. Przez grupę zorganizowaną rozumie się zespół osób kąpiących się lub uprawiających ćwiczenia w wodzie pod nadzorem i kierunkiem instruktora, trenera, nauczyciela lub innej uprawnionej osoby, będących pod nadzorem opiekuna.

 2. Przez grupę rekreacyjną rozumie się zespół osób korzystających z usług pływalni będących pod nadzorem opiekuna.

 3. Niniejszy regulamin obowiązuje łącznie z regulaminem ogólnym korzystania z pływalni.

 4. Opiekun grupy jest odpowiedzialny za jej przybycie co najmniej na 15 min. przed uzgodnionym terminem rozpoczęcia zajęć.

 5. Opiekun grupy reprezentuje organizatora zajęć i zobowiązany jest do właściwej opieki, nadzoru i zapewnienia bezpieczeństwa powierzonej jego pieczy grupie osób.

 6. Opiekun grupy ma obowiązek dostarczenia kierownictwu pływalni przed rozpoczęciem zajęć kserokopii dowodu ubezpieczenia uczestników zajęć od następstw nieszczęśliwych wypadków na zasadach ogólnych oraz oryginału dokumentu do wglądu.

 1. Opiekun grupy zorganizowanej ma obowiązek dostarczenia kierownictwu pływalni przed rozpoczęciem zajęć regulaminu uczestnictwa w zajęciach dla danej grupy oraz danych osoby odpowiedzialnej za przebieg zajęć, posiadającej odpowiednie kwalifikacje zawodowe.

 2. Opiekun grupy składa pisemne oświadczenie, że do uczestnictwa w zajęciach dopuszczane są wyłącznie osoby posiadające zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału w tych zajęciach lub które złożyły podpisane własnoręcznie, a w przypadku osób niepełnoletnich przez przedstawiciela ustawowego, oświadczenie o zdolności do udziału w zajęciach.

 3. Opiekun grupy ma obowiązek posiadania informacji o stanie zdrowotnym, fizycznym i psychicznym uczestników grupy oraz o ich umiejętnościach pływackich i zgodnie z tą wiedzą, w porozumieniu z ratownikiem, kształtuje program pobytu grupy na pływalni i korzystanie przez jej uczestników z atrakcji wodnych.

 4. Opiekunowi grupy nie wolno stosować wobec uczestników przymusu korzystania z atrakcji pływalni.

 5. Opiekun grupy ma obowiązek dokładnego zapoznania się z regulaminem ogólnym korzystania z pływalni, regulaminami stanowiskowymi atrakcji wodnych, regulaminem dla instruktorów prowadzących zajęcia oraz regulaminem dla uczestników zajęć grupowych i bezwzględnego podporządkowania się wszystkim ustaleniom w nich zawartym.

 6. Opiekun grupy sprawuje stały nadzór nad grupą i ponosi odpowiedzialność za jej bezpieczeństwo w pomieszczeniach:

  • szatni, 

  • natrysków,

  • hali basenowej.

 7. Na jednego opiekuna grupy nie może przypadać więcej niż:
 • 30 pełnoletnich uczestników,
 • 15 niepełnoletnich uczestników lub pełnoletnich uczniów,

 • 10 uczestników w wieku przedszkolnym,

 • ustalona i zaakceptowana przez kierownictwo pływalni ilość osób niepełnosprawnych, w zależności od rodzaju niepełnosprawności oraz stanu zdrowia podopiecznych.

     14. W czasie pobytu grupy na pływalni opiekunowie są zobowiązani dopilnować, żeby jej uczestnicy przestrzegali regulaminów, zachowywali się  bezpiecznie, spokojnie i kulturalnie, nie hałasowali i nie niszczyli urządzeń oraz mienia znajdującego się na  terenie obiektu.

     15. Opiekunowie grup wchodzą na pływalnię bezpłatnie.

     16. Grupy bez opiekuna nie będą wpuszczone na pływalnię.

     17. Opiekunowie grup zobowiązani są przebrać się w strój kąpielowy lub sportowy i przez cały czas pobytu grupy w hali basenowej  przebywać razem z grupą oraz kontrolować zachowanie jej uczestników.

     18. Opiekun grupy w czasie zajęć w wodzie powinien znajdować się w takim miejscu blisko lustra wody, z którego widziałby wszystkich  uczestników i sam był przez nich widziany.

     19. Do obowiązków opiekuna grupy należy w szczególności:

 • wprowadzenie grupy do holu głównego pływalni i wskazanie miejsca oczekiwania na wejście do szatni,

 • zapoznania uczestników grupy z regulaminem ogólnym korzystania z pływalni, regulaminami stanowiskowymi atrakcji wodnych oraz zobowiązanie uczestników do ich przestrzegania,

 • załatwienie w kasie wszelkich formalności związanych z wejściem grupowym, pobranie transponderów dla członków grupy,

 • przekazanie transponderów uczestnikom grupy oraz pouczenie podopiecznych o sposobie korzystania z szafek i transponderów,

 • podpisanie zobowiązania do bezwzględnego przestrzegania regulaminów krytej pływalni, podanie nazwy i adresu placówki, nazwiska opiekuna i liczebności grupy,

 • wprowadzenie grupy do szatni i dopilnowanie przebrania się w stroje kąpielowe, umieszczenia odzieży w szafkach oraz właściwego zamknięcia szafek,

 • wprowadzenie grupy z szatni do pomieszczeń z natryskami i sanitariatów,

 • wskazanie sanitariatów i ubikacji oraz zwrócenie uwagi na obowiązek korzystania z ubikacji i sanitariatów w czasie całego pobytu  w hali basenowej,

 • dopilnowanie starannego umycia się przy użyciu środków myjących,

 • dopilnowanie właściwego rodzaju, kompletności i stanu higienicznego stroju kąpielowego uczestnika,

 • wprowadzenie grupy z pomieszczeń natryskowych do hali basenu oraz przypilnowanie, żeby wszyscy podopieczni przy wejściu na basen opłukali stopy środkiem dezynfekującym,

 • zgłoszenie ratownikowi faktu wprowadzenia grupy do hali basenowej, w celu ustalenia zasad korzystania z kąpieli,

 • zarządzanie zbiórki i sprawdzenie stanu liczebnego grupy,

 • ustawiczna kontrola zachowania uczestników grupy w czasie całego pobytu w hali basenowej i podejmowanie w razie potrzeby działań zmierzających do utrzymania bezpieczeństwa i porządku oraz przeciwdziałanie przypadkom niszczenia mienia lub urządzeń,

 • przebywanie na obrzeżu niecki basenu w którym przebywają uczestnicy,

 • przed zakończeniem pobytu wyegzekwowanie od podopiecznych złożenia w wyznaczonym miejscu sprzętu sportowego, pływackiego lub ratowniczego,

 • po upływie wyznaczonego czasu pobytu zarządzanie zbiórki, sprawdzenie stanu liczebnego grupy i wyprowadzenie grupy z hali basenowej do natrysków i sanitariatów,

 • zgłoszenie ratownikowi faktu zakończenia zajęć i wyprowadzenia grupy z hali basenowej,

 • dopilnowanie umycia całego ciała przez uczestników grupy po wyjściu z hali basenowej,

 • dopilnowanie opróżnienia szafek odzieżowych oraz zabrania przez uczestników wszystkich rzeczy osobistych,

 • zebranie od wszystkich uczestników grupy transponderów i rozliczenie się z nich w kasie pływalni,

 • wyprowadzenie grupy do holu głównego pływalni,

 • rozliczenie się w kasie z czasu pobytu grupy na pływalni zgodnie z obowiązującym cennikiem usług.

      20. Opiekun i członkowie grupy mają obowiązek podporządkowania się poleceniom ratowników oraz pracowników pływalni.

      21. Opiekun grupy jest odpowiedzialny za zgłoszenie każdego wypadku mającego miejsce w czasie przebywania grupy na terenie pływalni ratownikowi lub kierownikowi pływalni i potwierdzenie odnośnego wpisu o nim w Dzienniku pracy ratowników.

      22. Opiekun grupy ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody spowodowane przez grupę podczas jej przebywania na terenie pływalni.

      23. Opiekun grupy ponosi odpowiedzialność za wszelkie wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem przez uczestników grupy,       obowiązujących na terenie pływalni przepisów.

      24. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część umowy, jeżeli podstawą korzystania z pływalni jest umowa.

      25. W przypadku braku umowy korzystania z obiektu - opiekun grupy potwierdza własnoręcznym podpisem zapoznanie i  stosowanie się do przepisów regulaminów obowiązujących na terenie pływalni.

    26. W przypadku stwierdzenia poważnych uchybień w zakresie przestrzegania regulaminów obowiązujących na terenie pływalni – kierownik  pływalni lub ratownik mają prawo do zakazania dalszego korzystania grupie z pływalni i usunięcia z niej grupy.

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PŁYWALNI PRZEZ GRUPY ZORGANIZOWANE      Uczestnicy grupy zorganizowanej

 1. Przez grupę zorganizowaną rozumie się zespół osób kąpiących się lub uprawiających ćwiczenia w wodzie pod nadzorem i kierunkiem instruktora, trenera, nauczyciela lub innej uprawnionej osoby, będących pod nadzorem opiekuna.

 2. Przez grupę rekreacyjną rozumie się zespół osób korzystających z usług pływalni będących pod nadzorem opiekuna.

 3. Niniejszy regulamin obowiązuje łącznie z regulaminem ogólnym korzystania z pływalni.

 4. Uczestnicy zajęć prowadzonych w zorganizowanych grupach mają obowiązek dokładnego zapoznania się z regulaminem ogólnym korzystania z pływalni, regulaminami stanowiskowymi atrakcji wodnych oraz regulaminem dla uczestników zajęć grupowych i bezwzględnego podporządkowania się wszystkim ustaleniom w nich zawartym.

 5. Do obowiązków uczestnika zajęć prowadzonych w grupie zorganizowanej należy w szczególności:

 • poruszanie się po terenie pływalni razem z grupą,

 • przebranie się w zgodny z regulaminem, czysty strój kąpielowy, umieszczenie odzieży w szafkach oraz właściwe zamknięcie szafek,

 • staranne umycie się przy użyciu środków myjących,

 • przy wejściu na basen opłukanie stóp środkiem dezynfekującym,

 • udział w zbiórce rozpoczynającej zajęcia,

 • bezwzględne podporządkowanie się poleceniom ratowników, pracowników pływalni, instruktorów prowadzących zajęcia i opiekunów,

 • przestrzeganie zakazu powodowania sytuacji zagrażających własnemu bezpieczeństwu, bezpieczeństwu innych osób korzystających z pływalni lub mogących spowodować nieszczęśliwy wypadek,

 • przestrzeganie zakazu biegania, wrzucania i wpychania do wody innych uczestników kąpieli oraz urządzania fałszywych alarmów,

 • przestrzeganie zakazu przekraczania stref wyznaczonych grupie do kąpieli oraz opuszczania hali basenowej bez powiadomienia instruktora prowadzącego zajęcia i opiekuna grupy,

 • przestrzeganie zakazu skoków do wody, nurkowania, korzystania z urządzeń i atrakcji wodnych bez wyraźnego zezwolenia instruktora prowadzącego zajęcia lub opiekuna,

 • przestrzeganie zakazu kąpieli w okularach i biżuterii (zegarkach, pierścionkach i obrączkach, bransoletkach, rzemykach, łańcuszkach, kolczykach, ozdobach we włosach, itp.),

 • przestrzeganie zakazu korzystania z masek do nurkowania i innego sprzętu, bez zezwolenia instruktora prowadzącego zajęcia lub opiekuna,

 • przestrzeganie zakazu żucia gumy, spożywania jedzenia i napojów,

 • przestrzeganie podanej grupie sygnalizacji dźwiękowej,

 • sygnalizowanie instruktorowi prowadzącemu zajęcia lub opiekunowi grupy wszystkich sytuacji, mogących doprowadzić do wypadku, w tym własnego złego samopoczucia i braku możliwości wykonania ćwiczeniu lub korzystania z atrakcji wodnych,

 • zgłoszenie instruktorowi prowadzącemu zajęcia lub opiekunowi grupy każdego przypadku skaleczenia lub urazu, doznanego w trakcie trwania zajęć,

 • udział w zbiórce kończącej zajęcia,

 • po zakończeniu zajęć złożenie w wyznaczonym miejscu sprzętu sportowego, pływackiego lub ratowniczego,

 • po wyjściu z hali basenowej umycie całego ciała,

 • opróżnienie szafek odzieżowych oraz zabranie wszystkich rzeczy osobistych.

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PŁYWALNI PRZEZ GRUPY ZORGANIZOWANE         instruktor prowadzący zajęcia

 1. Przez grupę zorganizowaną rozumie się zespół osób kąpiących się lub uprawiających ćwiczenia w wodzie pod nadzorem i kierunkiem instruktora, trenera, nauczyciela lub innej uprawnionej osoby, będących pod nadzorem opiekuna.

 2. Niniejszy regulamin obowiązuje łącznie z regulaminem ogólnym korzystania z pływalni.

 1. Zorganizowane zajęcia w zakresie wychowania fizycznego, sportu i rekreacji ruchowej mogą prowadzić tylko osoby, posiadające kwalifikacje zawodowe nauczyciela wychowania fizycznego, trenera, instruktora lub uprawnienia w tym zakresie określone odrębnymi przepisami. Wszystkie te osoby będą zwane dalej instruktorami prowadzącymi zajęcia.

 1. Zajęcia rehabilitacji ruchowej oraz zabiegi fizjoterapeutyczne mogą prowadzić fizjoterapeuci i absolwenci szkół wyższych ze specjalnością rehabilitacja lub gimnastyka lecznicza oraz technicy fizjoterapii. Wszystkie te osoby będą zwane dalej instruktorami prowadzącymi zajęcia.

 2. Zajęcia o charakterze profilaktycznym i korektywnym mogą prowadzić absolwenci szkół wyższych lub średnich zawodowych i absolwenci zakładów kształcenia nauczycieli - o kierunku (specjalności) wychowanie fizyczne, jeżeli w trakcie nauki lub po jej ukończeniu nabyli kwalifikacje do prowadzenia tego typu zajęć, oraz absolwenci szkół wyższych lub średnich zawodowych i absolwenci zakładów kształcenia nauczycieli - o kierunku (specjalności) wychowanie przedszkolne lub nauczanie początkowe, po uzyskaniu kwalifikacji w zakresie gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej. Wszystkie te osoby będą zwane dalej instruktorami prowadzącymi zajęcia.

 1. Instruktor prowadzący zajęcia ma obowiązek posiadania wymaganych uprawnień w tym zakresie i okazać je na żądanie kierownictwa pływalni.

 1. Instruktor prowadzący zajęcia ma obowiązek posiadania informacji o stanie zdrowotnym, fizycznym i psychicznym uczestników grupy oraz o ich umiejętnościach pływackich i zgodnie z tą wiedzą, w porozumieniu z opiekunem grupy i ratownikiem, kształtuje program zajęć i korzystanie przez jej uczestników z atrakcji wodnych.

 2. Instruktorowi prowadzącemu zajęcia nie wolno stosować wobec uczestników przymusu wykonywania ćwiczeń oraz korzystania z atrakcji pływalni.

 3. Instruktor prowadzący zajęcia ma obowiązek dokładnego zapoznania się z regulaminem ogólnym korzystania z pływalni, regulaminami stanowiskowymi atrakcji wodnych, regulaminem dla opiekunów grup oraz regulaminem dla uczestników zajęć grupowych i bezwzględnego podporządkowania się wszystkim ustaleniom w nich zawartym.

 4. Instruktor prowadzący zajęcia sprawuje stały nadzór nad grupą i ponosi odpowiedzialność za jej bezpieczeństwo w hali basenowej.

 5. Na jednego instruktora prowadzącego zajęcia nie może przypadać więcej niż:

 • 15 uczestników,

 • ustalona i zaakceptowana przez kierownictwo pływalni ilość osób niepełnosprawnych, w zależności od rodzaju niepełnosprawności, stanu zdrowia podopiecznych oraz liczby opiekunów,

 • ustalona i zaakceptowana przez kierownictwo pływalni ilość osób uczestnicząca w szkoleniach płetwonurkowych, ratowniczych lub innych o specjalistycznym charakterze.

 1. W czasie pobytu grupy na pływalni instruktor prowadzący zajęcia jest zobowiązany do egzekwowania od uczestników grupy zachowań zgodnych z obowiązującymi na terenie pływalni regulaminami.

 2. Instruktorzy prowadzący zajęcia wchodzą na pływalnię bezpłatnie.

 3. Instruktorzy prowadzący zajęcia zobowiązani są przebrać się w strój kąpielowy lub sportowy i przez cały czas pobytu grupy w hali basenowej przebywać razem z grupą.

 4. Instruktor prowadzący zajęcia w czasie zajęć w wodzie powinien znajdować się w takim miejscu blisko lustra wody, z którego widziałby wszystkich uczestników i sam był przez nich widziany.

 5. Do obowiązków instruktora prowadzącego zajęcia należy w szczególności:

 • każdorazowe sprawdzenie sprawności technicznej i kompletności urządzeń i sprzętu przed ich udostępnieniem uczestnikom zajęć

 • uzgodnienie z ratownikiem sposobów sygnalizacji akustycznej oraz ilości i rodzaju użytkowanego sprzętu i urządzeń

 • zgłoszenie ratownikowi faktu wprowadzenia grupy do hali basenowej, w celu ustalenia zasad korzystania z kąpieli,

 • zarządzanie zbiórki i sprawdzenie stanu liczebnego grupy,

 • zapoznanie uczestników zajęć z instrukcją prawidłowego i bezpiecznego używania urządzeń i sprzętu przed ich udostępnieniem uczestnikom,

 • prowadzenia zajęć w sposób zgodny z przepisami, zasadami bezpieczeństwa i dobrą praktyką,

 • ustawiczna kontrola zachowania uczestników grupy w czasie całego pobytu w hali basenowej i podejmowanie w razie potrzeby działań zmierzających do utrzymania bezpieczeństwa i porządku oraz przeciwdziałanie przypadkom niszczenia mienia lub urządzeń,

 • przed zakończeniem pobytu wyegzekwowanie od uczestników złożenia w wyznaczonym miejscu sprzętu sportowego, pływackiego lub ratowniczego,

 • po zakończeniu zajęć zarządzanie zbiórki, sprawdzenie stanu liczebnego grupy,

 • zgłoszenie ratownikowi faktu zakończenia zajęć i wyprowadzenia grupy z hali basenowej.

 1. Instruktor prowadzący zajęcia ma obowiązek podporządkowania się poleceniom ratowników oraz pracowników pływalni.

 2. W przypadku stwierdzenia poważnych uchybień w zakresie przestrzegania regulaminów obowiązujących na terenie pływalni – kierownik pływalni lub ratownik mają prawo do zakazania dalszego korzystania grupie z pływalni i usunięcia z niej grupy.

 

×

Wyszukaj w serwisie